Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Beken: van krom naar recht, en weer terug

Beken banen zich van nature kronkelend een weg door het landschap. Om de afvoer van beken te verbeteren zijn in de 20e eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken.  Hierdoor kunnen boeren de omliggende gronden sneller en beter bewerken.

De kanalisatie van beken en de daarmee gepaard gaande snelle afvoer heeft echter ook een keerzijde. Zo ontstaan er grote verschillen in de hoeveelheid water die door een beek stroomt. Soms heel veel, soms heel weinig, of zelfs helemaal niets. Het leidt bovendien vaker tot wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden, terwijl er hogerop sprake is van verdroging. Dit heeft veel negatieve effecten op de karakteristieke flora- en fauna.

Een goed functionerende beek is gebaat bij een continue en vrij constante waterstroom, zowel vanuit het oogpunt van waterbeheersing als ecologische kwaliteit. Om deze reden voeren waterschappen allerlei beekherstelprojecten uit. Deze moeten zorgen voor een betere waterhuishouding en de terugkeer van aan beken gebonden flora en fauna. Beekherstel vindt dus zowel plaats in het kader van de Kaderrichtlijn Water (ecologie) als Waterbeheer van de 21e Eeuw (waterbeheersing).